Benedectus XVI treedt af
- verklaring -


Aankondiging op 11 februari 2013
van het aftreden van
paus Benedectus XVI

"Ik heb jullie in dit consistorie* niet slechts bijeengeroepen voor drie heiligverklaringen, maar ook om jullie een besluit mee te delen dat van groot belang is voor het leven van de Kerk. Nadat ik herhaalde malen mijn geweten voor God heb getoetst ben ik tot de zekerheid gekomen, dat mijn krachten door het voortschrijden van mijn leeftijd niet meer in staat zijn om op gepaste wijze het Petrusambt uit te oefenen.

Ik ben mij zeer wel bewust van het feit dat dit ambt door zijn geestelijke wezen niet alleen door woorden en daden mag worden uitgeoefend, maar evenzeer niet minder ook door lijden en door gebed. Maar de wereld, die zo snel verandert, wordt vandaag door kwesties die voor het geloofsleven van zeer groot belang zijn, heen en weer geslingerd. Om dan tóch het scheepje van Petrus te kunnen sturen en het Evangelie te verkondigen, zijn zowel de kracht van het lichaam alsook de kracht van de geest onmisbaar, krachten die in de afgelopen maanden zodanig zijn verzwakt, dat ik mijn onvermogen moet toegeven, om het mij toevertrouwde ambt nog langer goed te kunnen vervullen. In het volle bewustzijn van de ernst van deze kennisgeving verklaar ik daarom in volledige vrijheid, dat ik afstand doe van het ambt als bisschop van Rome, de opvolger van Petrus, dat mij door de handen van de kardinalen op 19 april 2005 werd toevertrouwd, zodat vanaf 28 februari 2013 om 20.00 uur, de Stoel van de Heilige Petrus vacant zal zijn, en dat dus door diegenen aan wie die taak toekomt het conclaaf voor de keuze van een nieuwe Paus bijeen dient te worden geroepen.

Lieve medebroeders, ik dank jullie met heel mijn hart voor alle liefde en werk waarmee gij samen met mij de last van mijn ambt hebt gedragen, en ik vraag jullie om vergiffenis voor al mijn fouten. Laten we nu de Heilige Kerk in de zorg van de Opperherder, onze Heer Jezus Christus, aanbevelen. En vragen we zijn heilige moeder Maria dat ze de kardinalen bij de keuze van de nieuwe Paus met haar moederlijke goedheid wil bijstaan. Wat mij zelf aangaat, zo wil ik ook in de toekomst de Heilige Kerk van God, met heel mijn hart door een leven van gebed blijven dienen."

Paus Benedictus XVI

* Een consistorie is een vergadering van de paus met de kardinalen.