Eén Kerkbestuur voor vijf parochies van Maastricht-Oost


 

Veranderingen

In Heugem, De Heeg, Heer, Scharn en Amby staan mooie kerkgebouwen. Ze stammen uit verschillende periodes, maar die hebben met elkaar gemeen dat destijds het merendeel van de bewoners praktiserend Rooms Katholiek was en het dagelijks leven doordesemd was van het geloof.

Elke parochie had een eigen pastoor en vaak ook nog één of zelfs meerdere kapelaans. De kerken zaten vol en als er gezongen werd, zong iedereen mee. Processies waren volksfeesten en geloofsfeesten vrije dagen.

Ouderen onder ons kunnen de kerkelijke situatie van heden en verleden met elkaar vergelijken. Iedereen weet dat de Kerk nu in zwaar weer verkeert en niet meer die prominente plaats inneemt van weleer: minder priesters, minder kerkgangers, kerken lijken te groot en inkomsten slinken. Het inzicht is er en helpt ons te begrijpen dat er organisatorische veranderingen in de parochies nodig zijn.

Natuurlijk zien wij als gelovigen graag weer volle kerken en gunnen we elke parochie een eigen pastoor. Maar die tijd is nu helaas voorbij. Sommigen worden daar misschien mismoedig van, maar ik zou iedereen willen uitnodigen en aanmoedigen om met geloof, vertrouwen en krachtige inzet de toekomst van de Kerk in Maastricht tegemoet te gaan.

Nieuwe tijd

Er is dus een nieuwe tijd begonnen. De hierboven genoemde parochies hebben samen één pastoraal team van drie priesters en zij zijn alle drie door de bisschop voor vijf parochies benoemd. Alleen al dit ene feit maakt het nodig om een aantal activiteiten op elkaar af te stemmen: bijv. de missen in het weekeinde, doopsels, vieringen van de Eerste Heilige Communie en uitvaarten. Daarvoor is een clusterwerkgroep "pastoraal" in het leven geroepen, waarin afgevaardigden zitten van elke parochie.

Natuurlijk moeten er ook op het gebied van de financiën afspraken gemaakt worden, al was het maar om de salariskosten van de priesters eerlijk te verdelen. De penningmeesters van de kerkbesturen kunnen onderling afspraken maken over bijv. kerkbijdrage, stipendia en de afstemming van inkopen. Daartoe is de clusterwerkgroep "financiën" in het leven geroepen.

Daarnaast is er tijdelijk een clusterwerkgroep “convenant” opgericht die de doelstellingen en afspraken van dit samenwerkingsverband op papier gaat vastleggen. Het convenant zal door de deelnemende kerkbesturen worden ondertekend en ter goedkeuring aan het bisdom worden voorgelegd.

Eén bestuur

Samenwerking is noodzaak geworden, en de kerkbesturen van ons parochiecluster begrijpen dat heel goed. Het is niet altijd gemakkelijk om voor Kerkbestuursleden in alle vijf de parochies gekwalificeerde opvolgers te vinden. Bundeling van alle beschikbare menskracht zal onze parochies bestuurbaar houden en we mogen niet wachten totdat het te laat is. Om die reden hebben de Kerkbestuursleden van de vijf parochies het voornemen om één overkoepelend Kerkbestuur te gaan vormen.

Nu moet nog gekeken worden op welke manier het nieuwe samenwerkingsverband de beste vorm kan krijgen. Elke parochie heeft immers recht op zijn eigen identiteit met het behoud van zijn eigen financiën. Het is de bedoeling dat in het nieuwe Kerkbestuur twee afgevaardigden van elke parochie zullen plaatsnemen, die goed contact onderhouden met hun eigen achterban, in het bijzonder met de Parochiële Bestuursraad van de eigen parochie. Deze Kerkbestuursleden zullen worden benoemd door de bisschop.

Parochiële Bestuursraad

Ook al gaat er één Kerkbestuur komen: de afzonderlijke parochies en hun kerken blijven bestaan. En die hebben het nodig dat er parochianen zijn die zich mee verantwoordelijk voelen voor hun eigen kerk en parochie en daarom bereid zijn om zitting te nemen in een Parochiële Bestuursraad. Die groep neemt dan voor een deel de taken van het "oude Kerkbestuur" over. Het gaat dan minder om besturen en wat meer om praktische uitvoering, zodat de parochie al haar taken kan blijven vervullen. De leden van de Parochiële Bestuursraad zullen ter benoeming worden voorgedragen aan de vicaris–generaal van het bisdom die verantwoordelijk is voor benoemingen.

Wilt u meer informatie betreffende de richtlijnen die het bisdom hanteert om te komen tot een cluster, dan verwijzen wij u graag naar www.bisdom-roermond.nl blauwdruk 2020.

Pastoor P. Horsch.
Mede namens de kerkbesturen van
Heugem, De Heeg, Heer, Scharn en Amby.