Federatiebestuur m.i.v. 1 juli 2015


federatiebestuur m.i.v. 1 juli 2015


Woensdagavond 22 april was het zover: de ondertekening van de samenwerkings-overeenkomst van de parochies van Heugem, De Heeg, Heer en Amby, waarin is vastgelegd dat er m.i.v. 1 juli a.s. één overkoepelend Kerkbestuur voor deze parochies wordt opgericht. Bij de bovenstaande foto’s vindt u de namen van de nieuwe kerkbestuursleden met de parochies die zij vertegenwoordigen. De heer F. Kok en mevrouw H. Schrieder zullen tevens lid zijn van de Parochiële Bestuursraad van Heer en De Heeg. De voorzitter van het Fedratiebestuur is in principe de pastoor (hierboven niet op een foto).
 
Het Kerkbestuur en de situatie na 1 juli 2015

Het Kerkbestuur staat onder voorzitterschap van de pastoor en heeft verder een door de bisschop benoemde vice-voorzitter, een secretaris, een penningmeester en een aantal verdere leden.
Het Kerkbestuur bepaalt het beleid van de parochie op materieel en economisch vlak binnen de grenzen die het Bisdom bepaalt en geeft advies aan het pastoraal team op het gebied van het pastoraal beleid en de liturgie.
Bij afwezigheid van de pastoor zit de vice-voorzitter de vergaderingen voor.

Met ingang van 1 juli 2015 wordt een Federatiebestuur opgericht en wordt het zittende Kerkbestuur - aangevuld met enkele nieuwe leden - omgevormd tot een Parochiële Bestuursraad. Deze raad voert de besluiten van het Federatiebestuur uit, staat haar met raad en daad terzijde en coördineert onder eindverantwoordelijkheid van dit bestuur de werkzaamheden van de vrijwillige medewerkers van de parochie.
De leden van de Parochiële Bestuursraad vervullen hun functie met instemming van de pastoor.

(Laatst bijgewerkt op 2 mei 2015)