Misintenties

Een H. Mis voor een bepaalde intentie

Iedereen kan altijd in stilte in gesprek gaan met God, bijvoorbeeld om Hem een gunst te vragen of om te danken. Het mee beleven van een Heilige Mis is echter veel rijker aan betekenis en diepgang.

Wanneer u een mis-intentie hebt opgegeven, dan zal deze gewoonlijk door de priester of iemand anders tijdens de viering hardop worden uitgesproken en wordt de hele aanwezige gemeenschap uitgenodigd om eveneens voor die intentie te bidden. Het bewustzijn dat wij als gelovigen een gemeenschap vormen, wordt er sterker door en het gebed van meerderen samen, vergroot de kracht waarmee wij als het ware op de deur van de hemel kloppen.
Van nog groter belang is echter het feit, dat tijdens de eucharistie-viering door Christus de deur naar God de Vader voor ons opengaat en onze dankbaarheid, vragen of zorgen voor Gods aanschijn komen te liggen. Tijdens de viering neemt Jezus ons – en onze overledenen – mee in zijn verrijzenis, zeker als wij ook bereid zijn om te delen in zijn lijden en zelfgave. Een mis-intentie mag ons daarom iets kosten.

Het verlossende lijden van Christus is een eenmalig gebeuren geweest, historisch gezien waarschijnlijk in het jaar 33. Het had plaats op de Calvarieberg bij Jeruzalem. Toen en daar heeft Hij voor ons onze verlossende genade verdiend. Door de sacramenten die door de Kerk aan ons worden aangereikt, wordt dit heilswerk echter voortgezet en op ons hier en nu toegepast. Hij heeft immers voor alle mensen van alle tijden en alle plaatsen willen lijden. In de viering van de eucharistie wordt zijn kruisoffer voortgezet, nu echter op een onbloedige wijze, sacramenteel: in de gedaanten van brood en wijn.
Als u dus een H. Mis laat opdragen voor een overledene en als u daarbij zelf aanwezig bent, dat staat u bij Jezus’ kruis – bent u bij zijn sterven aanwezig – en vraagt Hem om de overledene te verlossen van alles wat hem of haar nog belemmert om in de eeuwige zaligheid binnen te gaan. U vraagt dus om de verdiensten van zijn kruisoffer op de overledene toe te passen.

Wat zijn gestichte HH. Missen

Het is mogelijk een H. Mis te laten lezen voor een bepaalde intentie. In de meeste gevallen geschiedt dit voor een overleden familielid. Misintenties worden tijdens de viering voorgelezen. De aanwezige gemeenschap wordt gevraagd voor de overledene te bidden en de verlossende kracht van het Misoffer wordt op hem toegepast.

Het is echter ook mogelijk om misintenties voor een periode van tien tot twintig jaar vast te leggen in een met de parochie gesloten schriftelijke overeenkomst, een stichtingsakte. Deze overeenkomsten, stichtingen genoemd, kunnen al worden aangegaan als degene voor wie de intentie gevraagd wordt, nog in leven is. De gevraagde H.H. Missen worden dan gelezen na het overlijden van betrokkene.

Het is ook mogelijk dat iemand een stichting wenst, waarin hij vraagt H.H. Missen te laten lezen voor zichzelf, na zijn overlijden. Dit komt veel voor op verzoek van kinderloze echtparen, alleenstaanden of in de gevallen dat een stichter verwacht dat na zijn overlijden, niemand het initiatief neemt H.H. Missen voor hem te laten lezen. Ook de misintenties gevraagd via een stichting worden tijdens de viering voorgelezen.

Wilt u meer informatie over het stichten van H.H. Missen, dan kunt u hiervoor contact opnemen met het parochiebureau, tel. 043-3610028.

Praktische informatie

Intentie opgeven

Misintenties graag minstens drie weken van tevoren opgeven bij het parochie-bureau, Oude Kerkstraat 10 Heer-Maastricht, links naast de kerk, achter het parkeerterrein.

Liefst persoonlijk; telefonische aanvraag is echter mogelijk: 043 361 00 28 (alleen op maandag- en donderdagmorgen).

Wat kost een mis-intentie

Eigenlijk is de vraag “wat kost een mis-intentie” niet zo goed geformuleerd: De Kerk handelt niet in mis-intenties en verkoopt geen gebedsverhoringen. Wat wij wel willen, is: een (financieel) offer vragen en zo uitnodigen tot deelname aan het offer van de zelfgave van Jezus aan God de Vader tot heiliging van de wereld.

Daarom: wie iets betaalt voor een mis-intentie, koopt niet iets, maar stelt een daad van liefde. Echte liefde wordt immers gekenmerkt door gave van (iets van) zichzelf. De gaven voor mis-intenties vormen een bron van inkomen voor de parochie. Deze zijn echter niet bedoeld om iemand te verrijken, maar om het kerkgebouw in stand te houden en om wat daarin of daarrond gebeurt, voor de toekomst van de parochie mogelijk te maken.

Wat gevraagd wordt

Wat er gevraagd wordt is overeenkomstig met de richtlijnen van het Bisdom

Leesmis door de week: €15,– 
H. Mis op Zondag: €27:50

Bij voorkeur contant