Het Doopsel

Vanuit de parochie St. Petrus’ Banden te Heer willen wij U van harte proficiat wensen met de geboorte van uw zoon of dochter.

Elke keer wanneer er weer een nieuwe mens geboren wordt, mogen we ons verheugen over het wonder van het menselijk leven. Als gelovige christenen danken we de Schepper en Heer van alle leven: want vanaf het allereerste moment van het bestaan heeft God zijn liefde geschonken aan dit kind. Of zoals het in de Bijbel staat: “Geschapen heb ik u en geroepen bij uw naam: gij zijt van Mij” (Jes. 43,1).

U als ouders hebt met dit wonder mogen meewerken; aan u als ouders is ook de opdracht gegeven om uw kind verantwoord en bewust op te voeden. Als christengelovigen wilt u aan uw kind ook een christelijke opvoeding geven. Het sacrament van het doopsel is daartoe het beste begin: want door dit sacrament schenkt de Heer aan uw kind zijn liefde en de genade van het geloof. Als ouders mag u verder meewerken met de genade die aan uw kind gegeven wordt.

Namens de Kerk mogen wij u dan ook van harte welkom heten bij de viering van het doopsel van uw kind. Want in en door middel van de Kerk wordt dit doopsel aan uw kind toegediend. De geestelijken van parochie St. Petrus’ Banden weten zich verantwoordelijk voor de taak die hun gegeven is: daarom willen wij ook van onze kant zo goed mogelijk bijdragen aan een goede voorbereiding.

Praktische zaken Doopsel

Wanneer aanmelden bij het Parochiebureau?

In verband met de nodige voorbereiding a.u.b. minstens een maand van tevoren aanmelden bij het Parochiebureau.
Van de ouders wordt verzocht daar een formulier in te vullen op afspraak.

Doopsels worden op afspraak gedaan. Aan ouders van dopelingen die in de parochie wonen, wordt geen vaste vergoeding gevraagd maar een vrijwillige bijdrage bij de collecte tijdens de doopviering wordt wel aanbevolen. Aangezien men door de doop blijk geeft van betrokkenheid bij het kerkgebeuren, wordt ook verzocht om mee te doen aan de Kerkbijdrage van de parochie.

Wanneer u buiten de Parochie woont

Dan is het ook mogelijk uw kind bij ons te laten dopen, hoewel wij het beter vinden dat de kinderen gedoopt worden in de parochie waar u als gezin nu woont. Dit omdat uw kind door het doopsel weliswaar lid wordt van de universele katholieke gemeenschap, maar deze katholieke gemeenschap bevindt zich voor u concreet in de eigen parochie. 

De voorbereiding gebeurt ten dele – zo mogelijk – op één avond tesamen met ouders uit andere parochies van het Maastrichtse dekenaat.

Gemeenschappelijke voorbereiding

De gezamenlijke doopvoorbereiding betekent, dat het inhoudelijke gedeelte van de voorbereiding niet alleen individueel (de doopouders) plaatsvindt, maar in groepsverband, en wel gedurende één avond. In vele dekenaten is hier al ervaring mee opgedaan en tot nu tot tevredenheid van de deelnemers. De opzet maakt het mogelijk gedachten uit te wisselen met andere doopouders die net als jullie er voor gekozen hebben hun kind te laten dopen. Het is een ideale gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan: wat beweegt jou om je kind te laten dopen; hoe beleef jij jou geloof en hoe ga je dat een plaats geven in je gezin; hoe bouw je aan de toekomst van je kind en aan de toekomst van kerk en samenleving?

Natuurlijk betekent een gezamenlijke doopvoorbereiding niet dat er geen mogelijkheid is tot een persoonlijke kennismaking met uw eigen pastoor, kapelaan of diaken. Want hij gaat jullie kind dopen en de meer praktische zaken omtrent de doop zullen met hem moeten worden afgesproken.

Wanneer?

De gemeenschappelijke voorbereiding gebeurt telkens in een andere parochie van het dekenaat Maastricht.

Aanvang 20.00 uur ; einde 22.00 uur.

De datum die het beste schikt en plaats van de voorbereidingsavond, wordt in overleg met de diaken of priester die doopt vastgesteld.

Meer informatie over het doopsel

Hieronder kunt u een informatief filmpje kijken over het doopsel. U kunt daarnaast ook hier op klikken om meer te lezen over het sacrament van de doop.