De Heilige communie

Onder de inleidende tekst, informatie voor de eerste Heilige Communie

De Heilige Communie is het belangrijkste sacrament binnen de katholieke traditie, waar gelovigen deelnemen aan het Lichaam en Bloed van Jezus Christus. Dit sacrament, ook wel de Eucharistie genoemd, vormt een centraal onderdeel van de liturgie en symboliseert de diepe eenheid tussen gelovigen en de gekruisigde en verrezen Christus.
 
Tijdens de Heilige Mis vieren we de kruisdood en opstanding van Christus. We doen wat Jezus bij het Laatste avondmaal heeft gevraagd: “Doet dit tot mijn gedachtenis.” Daarbij geloven we dat dit offer en de verrijzenis van Jezus werkelijk present komen. Daarom is het brood ook geen brood meer na de “consacratie”. Haar diepste wezen is veranderd in het Lichaam van Christus. We nemen de H. Schrift letterlijk. Jezus zei bij het Laatste Avondmaal immers: “Dit is Mijn Lichaam” en “Dit is mijn Bloed”. De H. Mis wordt daarmee een liefdesmaaltijd, waarbij Jezus ons verandert in Zijn mystieke Lichaam, en ons één maakt.
 
Voor kinderen is de Eerste Heilige Communie een bijzonder moment in hun geloofsleven. Het markeert de eerste keer dat ze bewust deelnemen aan dit sacrament. Voorafgaand aan de Eerste Communie ontvangen de kinderen catechese om hen voor te bereiden op deze heilige handeling. Ook wordt hen aangeboden het Sacrament van Boete en Verzoening te ontvangen, om hun hart helemaal voor te bereiden op de komst van Degene die zo van hen houdt.
 
Gelovigen die de Heilige Communie ontvangen, worden uitgenodigd om dit met eerbied en devotionele aandacht te doen. De ontvangst van de Eucharistie versterkt het geloof, verenigt gelovigen in Christus en herinnert hen aan Zijn aanwezigheid in de gemeenschap.
 

We nodigen alle gelovigen uit om deel te nemen aan de Heilige Communie met een oprecht hart en een diep verlangen naar een nauwere relatie met Christus. Als kerkgemeenschap delen we in de vreugde van deze heilige viering en streven we ernaar om samen te groeien in het geloof.

Mocht u zich omwille van persoonlijke omstandigheden niet waardig achten Jezus te ontvangen, dan kunt u altijd naar voren komen met de handen voor de borst gekruist. Dan ontvangt u een bijzondere zegen.

Moge de Heilige Communie ons verenigen in liefde, geloof en dienstbaarheid aan Christus en aan elkaar.

Algemene informatie

Voorheen werd elk jaar op de eerste zondag van de maand mei de Eerste Heilige Communie gevierd.
Tegenwoordig wordt de communie elk jaar gehouden op Hemelvaartsdag. De voorbereidingen hiervoor zijn op school, na schooltijd.

Samen met een van de kapelaans van de parochie wordt er jaarlijks een werkgroep gevormd. We hopen dat u daar als vrijwilliger aan deelneemt. Wat we nog meer hopen is, dat u met de kinderen verhalen uit de kinderbijbel leest. Het feest van de Eerste H. Communie is hopelijk het begin van een lange reeks van ontmoetingen met Jezus in de Communie! “Laat de kinderen tot mij komen” zei Jezus (Lucas 18,15-17).

Aanmelding

De communicantjes kunnen worden aangemeld via formulieren die op alle basisscholen aan alle kinderen van groep vier  aan het begin van het schooljaar worden uitgereikt.

Ouders van kinderen van deze en andere scholen kunnen ook contact opnemen met het Parochiebureau (tel.: 043 – 361.00.28) op maandag en donderdagen tussen 09.30 en 12.00 uur.