Uitvaart

Afspraken

Uitvaartdiensten worden in de parochiekerk gehouden .

De datum wordt in overleg met de pastoor, de familie en de uitvaartondernemer vastgesteld.

Afspraken die de inhoud van de kerkelijke viering betreffen, worden gemaakt met de pastoor of één van de kapelaans.

Inhoud van de viering

Desgewenst kan iemand bij het begin van de viering en/of na het gebed na de communie een korte toespraak houden.

De opluistering van de viering gebeurt door het dameskoor van de parochie. Natuurlijk is het mogelijk een eigen koor te vragen. Er worden geen CD’s afgespeeld tijdens de eucharistie-viering. Dit is in ons Bisdom niet geoorloofd. In overleg met de priester die de viering leidt, kan echter eventueel vóór of na de viering op deze wijze passende muziek ten gehore worden gebracht.

De uitvaartdienst begint in de kerk en eindigt op een begraafplaats of in een crematorium.

Waarom een mis voor een overledene laten opdragen

De betekenis van een heilige mis voor een overledene (en voor degenen die achterblijven), is in het kader van deze parochie-site niet volledig uit te leggen. Bovendien veronderstelt goed begrip in dit geval een gelovig hart en persoonlijk gebed. Wij kunnen wel proberen om hier enkele grote lijnen aan te geven.

Op de avond voor zijn lijden en sterven vierde Jezus met zijn apostelen het Joodse paasfeest met brood en wijn. Op dat feest werd de bevrijding van het Joodse volk uit het land van de onderdrukking (Egypte) en het vertrek naar het beloofde land gevierd (Zie het boek Exodus). Het ongedesemde brood moest herinneren aan het haastige vertrek (het brood kreeg de tijd niet om te gisten) en aan het voedsel voor onderweg door de woestijn (manna). De wijn moest het feestelijke karakter van de viering onderstrepen.
Jezus gaf aan dit feest een nieuwe betekenis: Tijdens zijn Laatste Avondmaal nam Hij brood, sprak een dankgebed uit, brak het en gaf het zijn leerlingen met de woorden: “Dit is mijn Lichaam, dat voor u gegeven wordt; doet dit tot een gedachtenis aan Mij”. Zo nam Hij na deze maaltijd ook een beker met wijn en sprak: “Deze beker is het Nieuwe Verbond in mijn Bloed, dat voor u wordt vergoten”.
Daarmee verwees Jezus naar de gebeurtenissen die daarna zouden plaatsvinden: zijn dood op de volgende dag en zijn verrijzenis drie dagen later. Zo vierde Hij dus eigenlijk zijn overgang van dit leven naar het eeuwige leven bij God de Vader. En ten behoeve van onze bevrijding uit zonde en dood bood Hij op het kruis zijn Lichaam en Bloed aan aan God de Vader.
Alles wat Jezus deed in de tijd, deed Hij tevens als God die in en boven alle tijden is, in het eeuwige NU.
Daarom: telkens wanneer wij de H. Mis – ofwel eucharistie – vieren, wordt op dat moment in de tijd opnieuw werkelijkheid, wat er destijds gebeurde bij het Laatste Avondmaal en aan het kruis.

Als wij dus bijeenkomen, speciaal om de eucharistie te vieren voor een overledene, dan voltrekt Jezus zijn offer voor ons, maar mede ook ten behoeve van die overledene. Hij geeft zichzelf aan God de Vader om de overledene (en ons) te bevrijden uit zonde en dood. In zijn dood wordt alles vernietigd wat er in de weg staat tussen God enerzijds en de overledene en ons anderzijds.
Die verzoening met God brengt de eenheid met de eeuwige God tot stand en geeft dus eeuwig leven aan de overledene.

Kosten

De kosten voor een uitvaart-viering zijn nihil, wanneer de overledene voldoende aan de Kerkbijdrage meedeed (sinds 1 januari 2018: € 110,- per jaar).
Het Kerkbestuur zal bij gedeeltelijke bijdrage een evenredig deel op de rekening in mindering brengen.
Zonder deelname aan de Kerkbijdrage bedragen de kosten € 440,-.
De viering op de vooravond, vergoeding voor het zangkoor, de dienst in het crematorium of op een begraafplaats buiten de parochie, en de zeswekendienst worden apart in rekening gebracht.
Uit de offergang die tijdens de uitvaartdienst wordt gehouden, zullen heilige missen voor de overledene worden gelezen, echter geen zeswekendienst of jaardiensten. Offergang en collecte worden nooit voor andere goede doelen bestemd, dan voor het geestelijk heil van de overledene en voor de parochie, die ten doel heeft het geestelijk heil van de parochianen te bevorderen.

Prentje

Het is gebruikelijk om tijdens de uitvaartdienst een gedachtenisprentje te laten uitreiken. De familie kan de tekst hiervoor weliswaar zelf samenstellen, maar omdat zij een plaats heeft in de viering, kan degene die namens de parochie afspraken met de familie maakt, bepaalde voorwaarden stellen aan de inhoud.
Voorbeeld-teksten en prentjes vindt u hier: