Meer over het doopsel

Wat is het doopsel?
Het Doopsel is het eerste van de zeven tekenen die uiterlijk de genade tonen die innerlijk wordt gegeven (de sacramenten). Het is ingesteld door Christus zelf, die beval iedereen te dopen in de Naam van de Vader, de Zoon, en de H. Geest (Matteus 28,16-20).

Door de doop wordt men Christen, volgeling van Jezus, met een onlosmakelijke band.. Tijdens de doop ontvangt men de reiniging van de erfzonde, de deelname aan de verlossing van Christus, het lidmaatschap van de familie van God, en, voor de katholieken, de openheid voor de genade van de andere 6 sacramenten. Afhankelijk van de intentie van de ouders en de bedienaar wordt men lid van een bepaalde geloofsgemeenschap. Bij ons wordt men lid van de Rooms Katholieke Kerk, een gemeenschap van zo’n 1,3 miljard mensen op aarde. 

 

Betekenis van het Doopsel:

In het Doopsel wordt water gebruikt als teken van reiniging en wedergeboorte. Het herinnert aan het verlangen naar een nieuw leven in verbondenheid met God. Het Doopsel vergeeft de erfzonde en opent de deur naar het christelijk leven.

Voorbereiding op het Doopsel:

Voor ouders die hun kinderen laten dopen, is er normaal gesproken een voorbereidingstraject. Tijdens deze periode krijgen ouders en de peter en/of meter de gelegenheid om dieper in te gaan op de betekenis van het Doopsel en hun engagement in de geloofsgemeenschap.

De Rol van de Peetouders:

Peetouders spelen een speciale rol bij het Doopsel. Ze worden gekozen als getuigen en gidsen in het geloof, om het gedoopte kind te ondersteunen en te begeleiden op zijn of haar levensweg als christen. Van hen wordt verwacht dat ze actief katholiek gelovig zijn, en van hun geloof kunnen getuigen.

Viering van het Doopsel:

Het Doopsel wordt meestal gevierd binnen de gemeenschap tijdens een speciale liturgische dienst. Tijdens deze viering ontvangt het kind (of de volwassene) de catechumenenzalving, de doop en de zalving met het Chrisma. Verklarende riten zijn het overreiken van de doopkaars, het opleggen van het witte kleedje, het aanraken van de mond en de oren van het kind. Tot slot wordt de gedoopte toegewijd aan moeder Maria.